ชนิดทรัพย์สิน
ประเภททรัพย์
ทุกช่วงราคา

NPA ทรัพย์สินรอการขาย

ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 1089353 ครั้ง

ที่ดินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด
ไม่มีข้อมูล

NPL ทรัพย์สินขายทอดตลาด


ที่ดินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคอนโด/อาคารชุด/ห้องชุดเครื่องจักรอื่นๆ

GSB ทรัพย์สินธนาคาร


ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร และ กิจกรรม

ประมาณราคาบ้านหรือคอนโดของ
คุณด้วย GSB Estimated

โปรแกรมประมาณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย ธนาคารออมสิน โดยให้บริการ บนเว็บไซต์ GSB ทั้งนี้การประมาณมูลค่าดังกล่าว มิใช่การประเมินราคาแต่เป็นการประมาณมูลค่าโดยใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จากการเก็บรวบรวมโดยทีมงาน GSB และข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูล ที่ได้มาตรฐานและมีความ น่าเชื่อถือสูง


ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ