หน้าหลัก/กิจกรรม/

กิจกรรมท้้งหมด

ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 11592 ครั้ง

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครตัวแทนนายหน้า (Non-Exclusive Broker)

Mon, Aug 21, 2023 - Wed, Dec 31, 2025
เวลา 09.00 - 23.59 น.
สถานที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครตัวแทนนายหน้า (Non-Exclusive Broker) ขายทรัพย์สินรอการขายของธนาคารขายทรัพย์ได้ทุกรายการบนเว็บไซต์  https://npa-assets.gsb.or.thรับค่าตอบแทนสูงสุด 3 %+ ช่องทางรับสมัครตัวแทนนายหน้า คลิกเลย https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=k_m1TroL60aDGjt6m0zehZ5F5O6J_2pJj_bJowelIthUMk1USUQxNTlSOFNOSjZCSU1QNUM5UDRQRi4uรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด โบชัวร์+ แบบฟอร์มขอเบิกกุญแจในการพาลูกค้าไปดูทรัพย์สิน และเบอร์ติดต่อ คลิก! https://drive.google.com/drive/folders/19VImdrTzS8q6Zdthw8ppWSu0mHyuwNjw?usp=drive_link สอบถามเพิ่มเติมส่วนจัดการทรัพย์สินรอการขาย 1, 2 ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย หมายเลขโทรศัพท์ IP : 155096-7, 155100-1 หรือ 081-922-6463 , 092-725-2566#บ้านออมสินGSBNPA
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ